Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.873 tác phẩm
2.555 tác giả
275
72.938.324
“Trang Sách & Những Giấc Mơ Bay, Tập II”

Ngay trang đầu, nhà văn đã trích câu viết của Võ Phiến trong tập Cuối Cùng “ cầm bút là cầm nỗi bất hạnh” và trong Vũ Trụ Thơ của Đặng Tiến: “Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống như yêu một người đàn bà ở điểm mỗi lần yêu chúng ta khám phá ở người tình một trinh tiết mới… yêu một tác phẩm là muốn chia tác phẩm ấy với kẻ khác”.