Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
226
78.286.091
Nguyễn Hưng Quốc

Tên thật Nguyễn Ngọc Tuấn

Sinh ngày 29/10/1957 tại Quảng Nam

Tú Tài 2 vào năm 1975, tốt nghiệp Thủ khoa trường Sư phạm và dạy học tại Saigon.

Ông đậu bằng Tiến sĩ Lý thuyết Văn học tại Đại học Victoria, thành phố Melbourne, Úc châu.

Email:nguyenhungquoc@tienve.org  hoặc  tuan.nguyen@vu.edu.au

Chủ bút tạp chí Việt (1998-2001).

Thỉnh thoảng còn ký tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn.

Hiện dạy ngôn ngữ, văn học, văn hoá và chiến tranh Việt Nam tại Victoria University, Úc.

 

Tác phẩm đã in:

Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (1988),

Nghĩ về thơ (1989),

Văn học Việt Nam dưới chế độ ...(1991),

Võ Phiến (1996),

Thơ, v.v... và v.v... (1996),

Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại (2000)

Văn hoá văn chương Việt Nam (2002).

Số lần đọc: 2045
[ Trở lại ]