Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
97
78.271.557
Phùng Thành Chủng

Khu: Du Nghệ

Thị trấn: Quốc Oai

Huyện: Quốc Oai

Tỉnh: Hà Tây.

Số lần đọc: 2988
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 26
Đi Tìm Vua Lê (truyện ngắn)
Bà Tôi (truyện ngắn)
Bán Khoán. (truyện ngắn)
Lan Man Chuyện (tạp văn)
Người Khôn Ngoan (truyện ngắn)
Nhà thiện xạ! (truyện ngắn)