Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
176
77.362.500
Nguyễn Đức Hiệp

Tiến Sĩ ,Chuyên viên khoa học về ô nhiễm môi trường  ở "Bô môi trường
và Bảo tồn, New South Wales" (Department of Environment and Conservation, NSW Australia).

Qua Úc du học năm 1974,

Đôi khi viết cho tạp chí Diễn đàn, Đi Tới, Thời Đại.. và thỉnh thoảng các báo trong nước như Tia Sáng, Thời báo kinh tế Sài Gòn về lịch sữ,khoa học.Số lần đọc: 7867
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 65
Wang-Tai là ai? (lịch sử)