Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.761 tác phẩm
2.592 tác giả
112
78.282.185
 
Thái sư, Tuy Thạnh Quận công Trương Đăng Quế -5
Trương Quang Cảm

TƯ LIỆU THAM KHẢO

           

I. Tác phẩm văn học, lịch sử, lý luận:

. Các tham luận tại hội thảo khoa học về Trương Đăng Quế lần 1, Sở Văn hóa thông tin và thể thao, Quảng Ngãi, 1994.

2. Cao Văn Chư, Nhìn lại Sơn Mỹ, Sở Văn hóa thông tin Nghĩa Bình, 1988.

3. Cao Xuân Dục, Quốc triều hương khoa lục, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1993.

4. Đoàn Thu Vân, Khảo sát một số đặc trưng nghệ thuật của thơ thiền Việt Nam thế kỷ XI thế kỷ XIV, Luận án phó tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 1995.

5. Huỳnh Như Phương, Dẫn vào tác phẩm văn chương, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1986.

6. Lê Bá Hán và các tác giả khác, Tự điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1992.

7. Lê Trí Viễn, Lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ X - Giữa thế kỷ XIX, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1985.

8. Lê Trí Viễn, Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1987.

9. Lê Trí Viễn và các tác giả khác, Lịch sử văn học Việt Nam tập 3, NXB Giáo dục, 1976.

10. Ngô Văn Chương, Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lý xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1973.

11. Nguyễn Công Trứ, Thơ văn Nguyễn Công Trứ, NXB Văn học Hà Nội, 1983.

12. Nguyễn Du, Thơ chữ Hán, NXB Văn học, Hà Nội, 1988.

13. Nguyễn Đắc Xuân, Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành, NXB Thuận Hóa, Huế, 1992.

14. Nguyễn Đăng Mạnh, Dẫn luận nghiên cứu tác giả văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội, 1993.  

15. Nguyễn Huyền Anh, Việt Nam danh nhân tự điển, Hội văn học bình dân Sài Gòn, 1960.

16. Nguyến Khắc Thuần, Thế thứ các triều vua Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1993.

17. Nguyễn Khuê, Tâm trạng Tương An Quận Vương qua thi ca của ông, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1970.

18. Nguyễn Lộc, Nguyễn Du con người và cuộc đời, NXB Đà Nẵng, 1990.

19. Nguyễn Lộc, Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Đại học, Hà Nội, 1976  tập I.

20. Nguyễn Minh Tấn và các tác giả khác, Từ trong di sản, NXB Tác phẩm mới, 1988.

21. Nguyễn Q. Thắng- Nguyễn Bá Thế,  Tự điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB KHXH, Sài Gòn, 1993.

22. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, NXB Trình bày, Sài Gòn, 1968.

23. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Khuê, Trần Khuê,     Sài Gòn Gia Định qua thơ văn xưa, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1987.

24. Nguyễn Thông, Tác phẩm Nguyễn Thông, Sở Văn hóa thông tin, Long An, 1984.

25. Nguyễn Văn Khôn, Hán Việt Từ Điển, NXB  Khai trí, Sài Gòn, 1960.

26. Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn, Nguyễn Văn Thanh , Trương Đăng Quế cuộc đời và sự nghiệp – NXB Văn học,  2008.

27. Phạm Trung Việt, Non nước xứ Quảng tân biên, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1971.

28. Phạm Trung Việt, Khuôn mặt Quảng Ngãi, NXB Nam Quang, Sài Gòn, 1973.

29. Phạm Văn Diêu, Văn học Việt Nam, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960.

30. Phạm Văn Sơn, Việt sử tân biên quyển 5 (Việt Nam kháng Pháp sử), Thư lâm ấn quán, Sài Gòn 1962.

31. Phương Lựu, Về quan niệm văn chương cổ Việt Nam, NXB Giáo dục, 1985.

32. Quách Tấn - Quách Giao, Nhà Tây Sơn, NXB Nghĩa Bình, 1990.

33. Quốc Sử Quán, Đại Nam chính biên liệt trụyện, NXB Thuận Hóa, Huế, 1993.

     34. Đại Nam nhất thống chí quyển 6, tỉnh Quảng Nghĩa, Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1964.

35. Đại Nam thực lục chính biên, quyển 28 tập 30, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

36. Quốc triều chánh biên toát yếu, Nhóm nghiên cứu sử địa, Sài Gòn, 1972.

37. Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, NXB Tân việt, 1958.

38. Trần Văn Giàu và các tác giả khác, Địa chí thành phố Hồ Chí Minh, NXB Khoa học Xã hội, 1987.

39.Trần Mạnh Thường, Các tác giả văn chương Việt nam, NXB Văn hóa thông tin 2009.

40. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân tự  điển, Tu thư Siêng học, Sài Gòn, 1966.

41. Trương Quang Gia, Học văn dư tập (bản dịch) 

42. Tùng Thiện Vương, Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Thuận hóa, Huế, 1994.

43. Ưng Trình - Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương, tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1970.

44.Vũ Ngọc Khánh, Mai Am công chúa, NXB Thuận Hóa, 1992.

45. Yoshiharu Tsuboi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Hội sử học Việt Nam, Hà Nội, 1993.

II. Tạp chí:

1. Bửu Kế, Khi viết về giặc chày vôi ông Nguyễn Quang hay tôi xuyên tạc lịch sử? Tạp chí Bách khoa số 84 - 85, Sài Gòn 1-7-1960 vài 15-7-1960.

2. Lê Trí Viễn, Một đặc trưng của văn học trung đại Việt Nam: Vô ngã -  Tạp chí Thông tin khoa học 1985.

3. Minh Tú - Đôi điều hiểu biết về Trương Đăng Quế, Tạp chí Toàn cảnh, số11, Tp. Hồ Chí Minh, 1992.

4. Nguyễn Quang. Minh oan Hồng Bảo và Đoàn Trưng, Tạp chí Phổ thông, số 40, Sài Gòn 15/8/1960.

5. Nguyễn Quang. Giặc chày vôi của Đoàn Trưng mưu toan truất phế vua Tự Đức như thế nào? Tạp chí Phổ thông, số 31-32, Sài Gòn 1/4/1960.

6. Nguyễn Viết Trung, Bài thơ Cù Huân Vãn Bạc trong Học văn dư tập của Trương Đăng Quế, Tạp chí Trầm hương Khánh Hòa tháng 8/1992.

7. Trúc Khê Bài tựa của Trương Đăng Quế giới thiệu Mai Am với tập thơ “Diệu Liên thi tập”, Tạp chí Văn học, số 150 ra ngày 1/7/1972 Sài Gòn.

8. Trương Quang Cảm, Chống tham nhũng dưới triều Nguyễn, Tạp chí Thế giới mới, số 52/1993.

9. Trương Quang Cảm, Minh oan Trương Đăng Quế, Tạp chí Cảo thơm, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và đời sống, số 2 /1992.

10. Trương Quang Cảm, Quảng Khê thi tập  (tức Học văn dư tập) tác phẩm bị bỏ quên, Tạp chí Dân trí, số 19/1995.

11. Trương Quang Cảm, Tác phẩm Học văn dư tập Trương Đăng Quế, Tạp chí Nha Trang, số 6 -1992.

III. Bộ gia phả dòng họ Trương

 

 

MỤC LỤC

 

Chương I: Đời người            04

1. Quê hương                                                                04

2. Gia đình                                                                    08

 3. Bản thân                                                                  10

Chương II: Mạch thơ Mặc Vân                                    22

1. Tao đàn Mặc Vân                                                     25

2.  Quan điểm thơ                                                         31

3. Các đề tài thơ                                                            35

4. Thể thơ                                                                      50

5/ Ngôn ngữ thơ                                                            51

Chương III: Thơ Học văn dư tập                                  60

1. Tấm lòng trung quân ái quốc                                    60

2. Tình yêu thiên nhiên đất nước quê hương                68

3. Tình gia đình                                                            93

4. Tình bằng hữu                                                         128

5. Tình bác ái                                                               141

6. Nỗi niềm tâm sự                                                      151

Kết luận                                                                       162

Phụ lục                                                                         169

1. Hà Nội hoài cổ, Thăng Long thành hoài cổ, hai bài thơ một tâm hồn  170

2. Chuyện tình lãng mạn của Thái  sư Trương Đăng Quế 175                                                                                                                     

3. Nhân cách Trương Đăng Quế                                  186

4. Văn bia của ông Trương Đăng Quế viết cho thân sinh là ông Trương Đăng Phác                                            193     

Tư liệu tham khảo                                                        198

 

                                       

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ, ĐỜI NGƯỜI ĐỜI THƠ

Khảo luận của Trương Quang Cảm

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Cừ

Biên tập: Triệu Xuân, Hồng Ngọc

 

Trình bày: Thiên Hương

Bìa: Họa sỹ Đỗ Duy Ngọc

Sửa bản in: Chi nhánh

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

18 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội

ĐT: (84.4) 3829 4685 * Fax: (84.4) 3829 4781

E-Mail: NXBvanhoc@gmail.com
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

290/20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (84.8)3 848 3481; 3846 9858

* Fax: 3 848 3481

E-Mail: xuantrieuwriter@gmail.com

Website: www.trieuxuan.info

__________________________________________

In … cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm tại Xí nghiệp in ….

Số đăng ký KHXB: 1133-2009/CXB/21-125/VH. Quyết định xuất bản số 919/QĐ-VH do NXB Văn học cấp ngày 23-12-2009. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01- 2009.

 

 

Trương Quang Cảm
Số lần đọc: 1617
Ngày đăng: 29.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vào Việt Nam (1533-1659), Công Giáo đã gửi Những Giáo Sĩ Trách Nhiệm - Trần Văn Cảnh
Nhà văn Nguyễn Khắc Phê trả lời bạn đọc Văn nghệ Trẻ -2 - Nguyễn Khắc Phê
Thái sư, Tuy Thạnh Quận công Trương Đăng Quế -2 - Trương Quang Cảm
Nhà văn Nguyễn Khắc Phê trả lời bạn đọc Văn nghệ Trẻ - Nguyễn Khắc Phê
Chất Dân Gian trong Thơ Nôm Nguyễn Khuyến - Trần Minh Thương
Góp thêm một cách hiểu về thơ nhìn từ thông diễn học hiện đại - Ngô Phương Quốc
Nhìn từ năm 2009, một số căn bệnh văn chương - Khánh Phương
Hữu Loan: nếu chiều mưa một cây đàn ghi-ta - Nguyễn Đức Tùng
Rượu Đế Trong Dân Gian Tây Nam Bộ Dưới Góc Nhìn Văn Hóa - Bùi Tuý Phượng
Để vinh danh truyện Kiều - Khải Nguyên